Váš nákupní košík

Jste přidali 0 zboží
V nákupním košíku
0
X
Váš nákupní košík je prázdný
  Můj účet
  0
  Nákupní košík:
  0 zboží

  VRÁCENÍ ZBOŽÍ

  VRÁCENÍ ZBOŽÍ A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

  1.  Odstoupí-li Zákazník, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy dle článku 9 těchto VOP, odešle Zboží zpět Prodávajícímu zpravidla zároveň s odstoupením, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.

  2.  V případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Zákazník náklady spojené s navrácením Zboží. Těmi jsou zejména běžné poštovné poštovních doručovatelů či dopravné Zákazníka do Prodejny či sídla Prodávajícího, náklady na zabalení Zboží způsobem vhodným pro odeslání poštou, je-li Zákazníkem Zboží vraceno prostřednictvím poštovního doručovatele, a náklady na případné pojištění, pokud Zákazník zásilku pojistí.

  3.  Zákazník není oprávněn zaslat Zboží zpět na dobírku. Pokud Zákazník zašle zboží zpět na dobírku, není Prodávající povinen je přijmout a převzít od poštovního doručovatele a takovéto odeslání Zboží se nepovažuje za vrácení zboží ve smyslu ustanovení odst.1. tohoto článku.


  SNÍŽENÍ HODNOTY VRÁCENÉHO ZBOŽÍ A JEHO NÁHRADA SPOTŘEBITELEM

  1.1.  Zákazník, který je Spotřebitelem, je povinen až do uplynutí lhůty pro odstoupení dle článku 9. těchto VOP se Zbožím nakládat jen tak, jak je s ním nutné nakládat v souladu s jeho povahou a vlastnostmi.

  1.2.  Nutným nakládáním v souladu s povahou a vlastnostmi Zboží je takové užívání, k němuž obvykle dochází při prodeji Zboží v kamenné prodejně – tj. užívání nutně nezbytné pouze k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Nutným nakládáním v souladu s povahou a vlastnostmi Zboží je tak pouze krátkodobé vyzkoušení Zboží v čistém vnitřním prostředí. V žádném případně není nutným nakládáním v souladu s povahou a vlastnostmi Zboží užití Zboží ve venkovním prostředí, ve špinavém prostředí či užití Zboží po dobu delší než je nezbytně nutné pro vyzkoušení Zboží, tedy po dobu delší oproti době, po jakou by si průměrný spotřebitel zkoušel Zboží v kamenné prodejně.

  1.3.  Zákazník, který je spotřebitelem odstupujícím od Kupní smlouvy dle ustanovení článku 9. těchto VOP, odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty vráceného Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat dle předchozích odstavců 1.1. a 1.2. tohoto článku.

  1.4.  Prodávající je oprávněn nárok na zaplacení částky odpovídající snížení hodnoty Zboží vráceného dle tohoto článku započíst proti nároku Zákazníka, který je spotřebitelem, na vrácení uhrazené ceny, přičemž je oprávněn tak učinit emailem či písemně s uvedením odůvodnění výše započítávané částky.

  O FIERA ITALIA

  INFORMACE

  SLEDUJTE NÁS

  Doručení zdarma
  paypal icons
  Přihlaste se do newsletteru