Váš nákupní košík

Jste přidali 0 zboží
V nákupním košíku
0
X
Váš nákupní košík je prázdný
  Můj účet
  0
  Nákupní košík:
  0 zboží

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY,

  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

  obchodní společnosti

  MAC group s.r.o.

  se sídlem Štěpánská 704/61, Nové město, 110 00 Praha 1

  identifikační číslo: 282 04 352

  zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 132581

  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://fiera-italia.com/

  1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti MAC group s.r.o., se sídlem Štěpánská 704/61, Nové město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 282 04 352, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 132581 (dále jen „Prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy  (dál jen „Kupní smlouva“) nebo v souvislosti s ní, uzavřené mezi Prodávajícím a jinou fyzikou osobou (dále jen „Kupující“ nebo také „Zákazník“), a to prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího „FIERA ITALIA, SHOES BOUTIQUE“. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://fiera-italia.com/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.2.   Prodávající se zaměřuje na trh v České republice, a to jak na občany České republiky, tak zahraniční klientelu navštěvující Českou republiku, kde má Prodávající kamennou Prodejnu. Prodávající se rozhodl oslovit zákazníky v České republice pro jejich komfort a potřeby i prostřednictvím E-shopu. S ohledem na skutečnost, že E-shop je prostřednictvím sítě internet dostupný odkudkoli, je Prodávající ochoten uspokojit zájem Zákazníků i mimo území České republiky, ale primárně se na území jiných zemí nezaměřuje.

  1.3.   Kupující bezprostředně před uskutečněním nákupu a odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Tyto VOP slouží k zajištění informovanosti Zákazníků o jejich právech a povinnostech dle platných právních předpisů České republiky při uzavírání Kupních smluv s Prodávajícím a ke stanovení a upozornění Zákazníků na podmínky, postupy a způsoby uzavření Kupní smlouvy, uplatnění odpovědnosti z vad zakoupeného Zboží (reklamace) a na délku záruční doby.

  1.4.   Tyto VOP a ujednání v nich obsažená jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavírané mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

  1.5.   Tyto VOP jsou k dispozici na webových stránkách Prodávajícího na webové adrese http://fiera-italia.com/obchodnipodminky.pdf a Zákazník je oprávněn je pro své potřeby archivovat.

  2.      DEFINICE POJMŮ

  Pojmy psané velkými počátečními písmeny mají v těchto VOP následující význam:

  a)

  E-shop

  znamená internetový obchod Prodávajícího nacházející se na webové adrese http://fiera-italia.com/, prostřednictvím kterého Prodávající nabízí Zboží k prodeji Zákazníkům a prostřednictvím kterého dochází k uzavírání Kupních smluv;

  b)

  Kupní smlouva

  znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Zákazníkem/Kupujícím ve smyslu § 2085 a násl. OZ, jejímž předmětem je koupě Zboží;

  c)

  Kupující

  nebo též Zákazník, viz Zákazník;

  d)

  OZ

  znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění;

  e)

  Podnikatel

  ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku, za podnikatele je rovněž považován mj. po účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;

  f)

  Prodávající

  znamená MAC group s.r.o., se sídlem Štěpánská 704/61, Nové město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 282 04 352, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 132581;

  g)

  Prodejna

  je provozovna Prodávajícího sloužící ke kontaktu se Zákazníky a k prodeji Zboží, která se nachází na adrese OD Kotva, Náměstí republiky 656/8, Praha 1

  ;

  h)

  Reklamace

  znamená uplatnění práv Zákazníka ze Záruky;

  i)

  Spotřebitel

  znamená každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná;

  j)

  VOP

  znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky, záruční podmínky a reklamační řád;

  k)

  Zákazník

  nebo též Kupující, osoba, která uzavřela nebo zamýšlí uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu, kterou zakoupí od Prodávajícího Zboží;

  l)

  Záruka

  znamená zákonnou povinnost Prodávajícího z vadného plnění ve smyslu § 2165 odst. 1 OZ a článku 12. těchto VOP;

  m)

  Zboží

  znamená zboží, zejména dámskou, pánskou a dětskou obuv a doplňky, které Prodávající nabízí a prodává prostřednictvím E-shopu a které jsou předmětem Kupních smluv.

  3.      SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA

  3.1.   Zboží a jeho vlastnosti jsou vyobrazeny a popsány přímo ve webovém rozhraní E-shopu s uvedením ceny Zboží včetně všech poplatků, není-li výslovně uvedeno jinak (např. bez DPH). Nejsou-li vlastnosti Zboží uvedeny, platí, že se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá (tj. například jako vycházková či sportovní obuv).

  3.2.   Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající si vyhrazuje měnit cenu Zboží v E-shopu kdykoli dle svého uvážení, tím není nikdy dotčena cena Zboží, dle již uzavřené Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem. Všechny ceny jsou smluvní.

  3.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  4.      OBJEDNÁVKA

  4.1.   Prodávající se zaměřuje na exkluzivní a luxusní Zboží, které má často pouze v limitovaném množství jednotek kusů, přičemž Zboží je zároveň nabízeno i v kamenné Prodejně Prodávajícího. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní E-shopu je proto pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží, zejména tedy pokud se prodá na kamenné Prodejně, což se ve webovém rozhraní E-shopu projeví se zpožděním. Skutečnosti uváděné ve webovém rozhraní E-shopu jsou tak jen výzvou Zákazníkům k učinění nabídky. Umístění Zboží do webového rozhraní E-shopu tedy není nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

  4.2.   Návrhem (nabídkou) na uzavření Kupní smlouvy je objednávka Zákazníka, tj. vyplnění objednávkového formuláře ve webovém rozhraní E-shopu Zákazníkem (dále jen „objednávka“). Objednávkový formulář obsahuje k vyplnění pole pro údaje, které spolu s těmito VOP tvoří podstatný obsah uzavírané Kupní smlouvy, zejména označení Zákazníka, jeho emailové adresy a adresy bydliště, místa dodání, liší-li se od adresy bydliště, specifikaci Zboží, jeho množství a ceny, způsobu úhrady kupní ceny a způsobu dopravy.

  4.3.   Objednávkový formulář Zákazník vyplní. Před odesláním bude Zákazníkovi zobrazena rekapitulace objednávky se všemi Zákazníkem zadanými údaji, aby je Zákazník mohl zkontrolovat a v případě chyby v zadaných údajích se mohl vrátit do kroku zadání údajů a chyby opravit. V případě, že objednávka nebude po kontrole Zákazníkem vykazovat chyby, Zákazník objednávku odešle Prodávajícímu.

  4.4.   Prodávající Zákazníkovi zašle neprodleně na jím uvedený email potvrzení o doručení objednávky.

  4.5.   Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (připojení k síti internet) pro uskutečnění objednávky odpovídají základní sazbě poskytovatele telekomunikačních služeb Zákazníka, tj. jsou závislé na tarifu poskytovatele telekomunikačních služeb používaných Zákazníkem a smlouvě mezi Zákazníkem a jeho poskytovatelem telekomunikačních služeb. Tyto náklady nese v plné výši Zákazník. Prodávající Zákazníkovi sám žádné náklady na použití komunikačních prostředků na dálku neúčtuje ani nijak neovlivňuje sazbu účtovanou poskytovatelem telekomunikačních služeb.

  4.6.   Kupní smlouvu lze uzavřít a objednávku učinit v češtině, angličtině, čínštině, němčině a ruštině.

  4.7.   Objednávky a akceptované objednávky budou uloženy v systémech Prodávajícího. Zákazníkům, kteří budou mít ve webovém rozhraní na základě registrace vytvořen svůj uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“), umožní Prodávající nahlížet do učiněných a akceptovaných objednávek prostřednictvím tohoto uživatelského účtu, a to po dobu jednoho roku od učinění objednávky Zákazníkem.

  4.8    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

  4.9    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4.10  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  4.11  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 48 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně VOP).

  4.12  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  5.      PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  5.1.   K uzavření Kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy Prodávající Zákazníkovi potvrdí objednávku odesláním akceptačního emailu, který bude obsahovat shrnutí objednávky a  podstatných údajů uzavřené Kupní smlouvy a sdělení, že Prodávající přijímá (akceptuje) objednávku. V příloze akceptačního emailu budou tyto VOP.

  5.2.   Až do přijetí (akceptace) objednávky postupem dle předcházejícího odstavce 4.1. tohoto článku může Zákazník vzít svou objednávku zpět, a to odesláním zpětvzetí objednávky na emailovou adresu Prodávajícího: stor@fiera-italia.com.

  5.3.   Přijetím (akceptací) objednávky ze strany Prodávajícího vznikají mezi Zákazníkem a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny v objednávce a jejím potvrzení, těmito VOP a příslušnými zákonnými ustanoveními. Uzavření Kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí je vyloučeno a stejně tak je vyloučeno uzavření Kupní smlouvy s odchylkou měnící podstatně či nepodstatně Kupní smlouvu, ledaže se na tom Zákazník a Prodávající výslovně dohodnou.

  6.      DODACÍ PODMÍNKY

  6.1.   Místem dodání Zboží je adresa uvedená Zákazníkem v objednávce či adresa Prodejny v případě zvolení možnosti osobního převzetí v Prodejně.

  6.2.   Objednané Zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem.

  6.3.   Zboží označené termínem „Skladem“ je pro Zákazníky, kterým bude Zboží dodáváno na území České republiky, expedováno či připraveno k vyzvednutí nejdéle ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne přijetí (akceptace) objednávky dle článku 4. těchto VOP a pro Zákazníky, kterým bude Zboží dodáváno na území jiného státu, je zboží expedováno či připraveno k vyzvednutí nejdéle ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne přijetí (akceptace) objednávky dle článku 4. těchto VOP. U Zboží označeného termínem „Na dotaz“ či „Na objednávku“ bude kupující o přesné dodací lhůtě včas informován.

  6.4.   Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v objednávce jako adresu bydliště nebo místo dodání, liší-li se od adresy bydliště, nebo osobním převzetím Zboží Zákazníkem v Prodejně.

  6.5.   Dopravu na určenou adresu zajišťuje Prodávající osobně nebo prostřednicím jím zvoleného přepravce či poštovního doručovatele a nese její náklady.

  6.6.   V případě, že Zákazník objedná více položek, mohou mu být jednotlivé položky dodány v jedné nebo několika zásilkách.

  6.7.   Na Zákazníka, který je Spotřebitelem, přechází vlastnictví ke Zboží a nebezpečí škody okamžikem převzetí Zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce nebo poštovního doručovatele.

  6.8.   Na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přechází vlastnictví ke Zboží a nebezpečí škody dnem převzetí Zboží, pokud je zboží odebráno Zákazníkem v Prodejně.

  6.9.   Pokud je Zboží doručováno přepravcem nebo poštovním doručovatelem, přechází na Zákazníka, který není Spotřebitelem, vlastnictví ke Zboží a nebezpečí škody předáním Zboží prvnímu přepravci či poštovnímu doručovateli k doručení do místa dodání Zboží. V případě vzniku škody po předání Zboží prvnímu přepravci či poštovnímu doručovateli k doručení do místa dodání Zboží se Prodávající zavazuje umožnit Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, umožnit uplatnění práv z přepravní smlouvy vůči dopravci či poštovnímu doručovateli.

  7.      PLATEBNÍ PODMÍNKY

  7.1.   Způsob úhrady ceny Zboží zvolí Zákazník při zadání objednávky ve webovém rozhraní E-shopu.

  7.2.   Kupující má možnost zvolit z těchto způsobů úhrady ceny Zboží:

  a)  úhrada platební kartou prostřednictvím on-line platby: při tomto způsobu úhrady bude Zákazník přesměrován na webový portál poskytovatele platebních služeb, na kterém zadá údaje potřebné pro platbu, zpravidla dvanáctimístné číslo platební karty, datum konce její platnosti a CVV2/CVC2 kód, a bude postupovat podle pokynů poskytovatele platebních služeb;

  b) úhrada dobírkou při převzetí Zboží od přepravce či poštovního doručovatele: cena Zboží při tomto způsobu úhrady je hrazena přepravci či poštovnímu doručovateli v hotovosti proti převzetí Zboží; po dohodě lze u některých přepravců či poštovních doručovatelů využít platbu kartou, Prodávající však takovou možnost nezaručuje;

  c)  úhrada při převzetí zboží v Prodejně: při tomto způsobu úhrady Zákazník uhradí cenu Zboží proti jeho převzetí v prostorách Prodejny, a to hotově nebo platební kartou za použití terminálu pro platbu platební kartou.

  8.      TAX FREE

  8.1.   Nárok na vrácení daně z přidané hodnoty zaplacené Prodávajícímu v ceně Zboží s místem plnění ve smyslu daňových předpisů v České republice může uplatnit Zákazník, který:

  a)  je fyzickou osobou;

  b)  nemá místo pobytu na území Evropské unie a místo jeho pobytu ve třetí zemi je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika;

  c) neuskutečňuje ekonomickou činnost v České republice.

  8.2.   Zákazník může nárok na vrácení daně z přidané hodnoty uplatnit, pokud:

  a)  zakoupené Zboží nemá obchodní charakter;

  b)  cena Zboží včetně daně z přidané hodnoty v jednom kalendářním dni je vyšší než 2.000,- Kč;

  e) předmětné nakoupené Zboží Zákazník vyveze v cestovním styku mimo území Evropské unie.

  8.3.   Zákazníkovi, který hodlá uplatnit nárok na vrácení daně z přidané hodnoty dle tohoto článku, vystaví Prodávající na žádost doklad o prodeji zboží se všemi zákonnými náležitostmi ve 2 vyhotoveních s tím, že na prvním uvede údaj „VAT REFUND“ a na druhém údaj „COPY“. Zákazník je při učinění žádosti dle předchozí věty Prodávajícímu povinen předložit cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti, který uznává za platný Česká republika, ve kterém bude uvedeno místo pobytu ve třetí zemi, tj. mimo Evropskou unii, případně mu zaslat sken takového dokladu emailem na adresu stor@fiera-italia.com. Se skenem dokladu je Prodávající povinen zacházet jako s osobními údaji dle těchto VOP.

  8.4.   Zákazník si pro účely vrácení daně z přidané hodnoty nechá při vycestování z území Evropské unie příslušným celním orgánem vyznačit na doklad o prodeji zboží označený údajem „VAT REFUND“:

  a) výstup zboží z území Evropské unie uvedením dne tohoto výstupu; a zároveň

  b) splnění podmínek podle odstavce 8.2. tohoto článku.

  8.5.   Zákazníkovi vzniká vůči Prodávajícímu nárok na vrácení daně z přidané hodnoty dle tohoto článku, pokud:

  a) nakoupené Zboží vyveze nejpozději do tří kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění uvedené na dokladu o prodeji zboží; a zároveň

  b) výstup Zboží z území Evropské unie je potvrzen celním úřadem; a zároveň

  c) Zákazník předloží Prodávajícímu osobně nebo prostřednictvím zmocněnce – fyzické osoby doklad o prodeji Zboží označený údajem „VAT REFUND“, který se váže k vyváženému Zboží, potvrzený celním úřadem dle předchozího odstavce 8.4.

  9.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

  9.1.   Zákazník, který je Spotřebitelem, má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

  9.2.   Lhůta pro odstoupení Zákazníka, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce činí čtrnáct dní ode dne převzetí Zboží Zákazníkem. Je-li předmětem Kupní smlouvy dodání několika kusů či druhů Zboží, běží lhůta pro odstoupení ode dne doručení posledního z nich.

  9.3.   Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud došlo k odeslání písemného odstoupení Zákazníka, který je Spotřebitelem, prostřednictvím poštovního doručovatele alespoň v poslední den lhůty pro odstoupení.

  9.4.   Prodávající Zákazníkovi, který je spotřebitelem, vrátí uhrazenou cenu Zboží ve lhůtě čtrnácti dní ode dne, kdy dojde k odstoupení Zákazníka, který je Spotřebitelem, dle tohoto článku od Kupní smlouvy a zároveň:

  a)      kdy bude Zboží Zákazníkem vráceno Prodávajícímu osobně nebo prostřednictvím poštovního doručovatele; nebo

  b)      kdy Zákazník Prodávajícímu věrohodně prokáže, např. předložením originálního dokladu poštovního doručovatele či přepravce, že Zboží prostřednictvím poštovního doručovatele nebo přepravce odeslal zpět Prodávajícímu.

  9.5.   Formulář pro odstoupení Zákazníka, který je Spotřebitelem od Kupní smlouvy dle tohoto článku, je k dispozici ke stažení na webové adrese http://fiera-italia.com/odstoupeni.pdf

  10.    VRÁCENÍ ZBOŽÍ A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

  10.1. Odstoupí-li Zákazník, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy dle článku 9 těchto VOP, odešle Zboží zpět Prodávajícímu zpravidla zároveň s odstoupením, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.

  10.2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Zákazník náklady spojené s navrácením Zboží. Těmi jsou zejména běžné poštovné poštovních doručovatelů či dopravné Zákazníka do Prodejny či sídla Prodávajícího, náklady na zabalení Zboží způsobem vhodným pro odeslání poštou, je-li Zákazníkem Zboží vraceno prostřednictvím poštovního doručovatele, a náklady na případné pojištění, pokud Zákazník zásilku pojistí.

  10.3. Zákazník není oprávněn zaslat Zboží zpět na dobírku. Pokud Zákazník zašle zboží zpět na dobírku, není Prodávající povinen je přijmout a převzít od poštovního doručovatele a takovéto odeslání Zboží se nepovažuje za vrácení zboží ve smyslu ustanovení odst. 10.1. tohoto článku.

  11.    SNÍŽENÍ HODNOTY VRÁCENÉHO ZBOŽÍ A JEHO NÁHRADA SPOTŘEBITELEM

  11.1. Zákazník, který je Spotřebitelem, je povinen až do uplynutí lhůty pro odstoupení dle článku 9. těchto VOP se Zbožím nakládat jen tak, jak je s ním nutné nakládat v souladu s jeho povahou a vlastnostmi.

  11.2. Nutným nakládáním v souladu s povahou a vlastnostmi Zboží je takové užívání, k němuž obvykle dochází při prodeji Zboží v kamenné prodejně – tj. užívání nutně nezbytné pouze k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Nutným nakládáním v souladu s povahou a vlastnostmi Zboží je tak pouze krátkodobé vyzkoušení Zboží v čistém vnitřním prostředí. V žádném případně není nutným nakládáním v souladu s povahou a vlastnostmi Zboží užití Zboží ve venkovním prostředí, ve špinavém prostředí či užití Zboží po dobu delší než je nezbytně nutné pro vyzkoušení Zboží, tedy po dobu delší oproti době, po jakou by si průměrný spotřebitel zkoušel Zboží v kamenné prodejně.

  11.3. Zákazník, který je Spotřebitelem odstupujícím od Kupní smlouvy dle ustanovení článku 9. těchto VOP, odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty vráceného Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat dle předchozích odstavců 11.1. a 11.2. tohoto článku.

  11.4. Prodávající je oprávněn nárok na zaplacení částky odpovídající snížení hodnoty Zboží vráceného dle tohoto článku započíst proti nároku Zákazníka, který je Spotřebitelem, na vrácení uhrazené ceny, přičemž je oprávněn tak učinit emailem či písemně s uvedením odůvodnění výše započítávané částky.

  12.    ZÁRUKA

  12.1. Záruční doba, tedy doba, ve které lze uplatnit práva z odpovědnosti Prodávajícího za vady, je dvacet čtyři měsíců ode dne převzetí Zboží Zákazníkem, není-li na obalu Zboží vyznačeno nebo mezi Prodávajícím a Zákazníkem dohodnuto jinak. V případě, že je na Zboží vyznačena nebo mezi Prodávajícím a Zákazníkem dohodnuta delší záruční doba, jde o záruku za jakost, na kterou se přiměřeně použijí ustanovení těchto VOP o Záruce.

  12.2. Záruční doba neběží po dobu ode dne Reklamace, tj. uplatnění práva ze Záruky do dne jejího vyřízení.

  12.3. U Zboží prodávaného za nižší cenu se Záruka nevztahuje na vadu, pro kterou je Zboží za nižší cenu prodáváno, a u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem.

  12.4. Záruka se nevztahuje ani na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

  12.5. Záruka se dále nevztahuje ani na vady vzniklé nesprávným použitím Zboží v rozporu s jeho účelem, nesprávným zacházením, přepravou a nesprávnou péčí o Zboží, zejména pak užíváním v rozporu se Zásadami užívání zboží Prodávajícího dostupnými na webové adrese http://fiera-italia.com/zasadyuzivani.pdf.

  12.6. Záruka rovněž zaniká neodborným (Zákazníkem nebo třetí osobou bez postavení osoby autorizované k opravě Zboží) zásahem do Zboží, zejména s cílem opravy či úpravy vlastními silami apod.

  13.    PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

  13.1. Prodávající Zákazníkovi odpovídá, že Zboží při jeho převzetí nemá vady. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá i vada, kterou má Zboží při jeho převzetí, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Domněnka dle předchozí věty se nevztahuje na výjimky ze záruk dle článku 12 odst. 12.3., 12.4., 12.5. a 12.6. těchto VOP.

  13.2. Prodávající Zákazníkovi odpovídá i za později vzniklé vady, které Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

  13.3. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

  14.    UPLATNĚNÍ REKLAMACE

  14.1. Zákazník je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (dále jen „Reklamace“). Neoznámil-li Zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.

  14.2. Reklamaci Zákazník uplatňuje na adrese sídla Prodávajícího či Prodejny vůči Prodávajícímu či jím pověřenému pracovníku (vyjma situace uvedené v odst. 14.4. větě druhé), přičemž je povinen předložit prodejní doklad, záruční list nebo jiný doklad o zakoupení Zboží (např. výtisk akceptačního emailu Prodávajícího apod.). Zákazník Reklamaci uplatňuje vyplněním reklamačního protokolu, ve kterém budou uvedeny:

  a) datum uplatnění Reklamace;

  b) co je obsahem Reklamace (popis vady);

  c) způsob vyřízení Reklamace.

  Reklamační protokol se vyhotovuje a oběma stranami podepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Zákazník a Prodávající.

  14.3. Současně s uplatněním Reklamace v Prodejně předá Zákazník Prodávajícímu Zboží pro možnost posouzení vady.

  14.4. Je-li v záručním listu nebo jiném prodejním dokladu uvedena autorizovaná opravna, může Zákazník Reklamaci Zboží uplatnit v této autorizované opravně. Je-li však v záručním servisu uvedena autorizovaná opravna, která je v místě pro Zákazníka bližším, uplatní Reklamaci Zboží Zákazník vždy v takové autorizované opravně.

  14.5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o oprávněnosti Reklamace a způsobu vyřízení ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Tím není dotčen článek 16 odst. 16.2. VOP.

  15.    ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  15.1. U vady, která byla na Zboží při převzetí Zákazníkem a která znamená podstatné porušení Kupní smlouvy, je Zákazník podle své volby, kterou sdělí Prodávajícímu při oznámení vady, oprávněn požadovat:

  a)  odstranění vady bezplatnou opravou Zboží;

  b)  odstranění vady dodáním nového Zboží nebo dodáním chybějícího Zboží;

  c)  přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží;

  d)  vrácením kupní ceny na základě odstoupení od Kupní smlouvy.

  15.2. U vady, která byla na Zboží při převzetí Zákazníkem a která znamená nepodstatné porušení Kupní smlouvy je Zákazník oprávněn požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Dokud Zákazník nezvolí, že požaduje slevu z kupní ceny Zboží, je Prodávající oprávněn vadu odstranit opravou nebo dodáním nového Zboží nebo toho, co chybí. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit.

  15.3. Vadou, která je podstatným porušením Kupní smlouvy, je taková vada, o které Prodávající věděl nebo musel rozumně předpokládat, že v případě jejího výskytu by Zákazník Kupní smlouvu neuzavřel a Zboží si nekoupil, a to bez ohledu na to, zda je odstranitelná nebo neodstranitelná. Jiná vada než uvedená v předcházející větě, je vadou nepodstatnou.

  15.4. U vady, která nebyla na Zboží v době jeho převzetí a vyskytla se až v průběhu záruční doby, může Zákazník požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady opravou.

  15.5. Odstranění vady dodáním nového Zboží bez vad může Zákazník požadovat také v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo větší počet vad řádně užívat. V takovém případě může Zákazník od Kupní smlouvy rovněž odstoupit. Za opětovný výskyt vady Zboží je možné považovat výskyt stejné vady po jejích alespoň dvou opravách, tj. vyskytne-li se potřetí. Za větší počet vad se považuje souběžný výskyt alespoň tří vad Zboží.

  15.6. Pokud v případě vad dle odst. 15.4. tohoto článku neodstoupí Zákazník od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

  15.7. V případě, že použité Zboží nebo Zboží prodávané z důvodu vady za nižší cenu má vadu, za kterou Prodávající odpovídá, má Zákazník namísto práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

  16.    REKLAMAČNÍ LHŮTA A LHŮTA K VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  16.1. Záruční doba je současně reklamační lhůtou, tedy lhůtou, ve které musí Zákazník uplatnit práva ze Záruky vůči Prodávajícímu. Právům ze Záruky po uplynutí záruční doby není Prodávající povinen vyhovět.

  16.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy.

  17.    VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  17.1. Neprodleně po vyřízení Reklamace Prodávající Zákazníka upozorní na vyřízení Reklamace na poskytnutém telefonickém či emailovém kontaktu, nebudou-li tyto k dispozici, na uváděné adrese, a současně Zákazníkovi sdělí, že vyřízená reklamace je připravena v Prodejně k vyzvednutí.

  17.2. Při vyřízení Reklamace Prodávající do reklamačního protokolu zaznamená potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

  17.3. Zákazník si reklamované Zboží vyzvedne ve lhůtě jednoho měsíce ode dne výzvy dle odst. 17.1. tohoto článku, jinak je povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti se skladováním.

  18.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

          

  18.1  Prodávající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím v rozsahu nezbytném pro splnění Kupní smlouvy, tj. fakturační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo), případně další údaje uváděné Kupujícím při objednání zboží. Osobní údaje mohou být zpracovány a shromažďovány pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení zákaznického účtu, pokud o jeho založení Kupující požádá. Veškeré Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“ nebo  GDPR“).

   

  18.2  Kupující je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém zákaznickém účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  18.3  Prodávající svou povinnost informovat Kupujícího o zpracování osobních údajů v rozsahu podle čl. 13 GDPR plní prostřednictvím samostatného dokumentu, který je uveřejněn na webových stránkách Prodávajícího http://fiera-italia.com/.

  18.4. Osobní údaje může Zákazník kdykoli aktualizovat, a to prostřednictvím informací v rozhraní svého uživatelského účtu nebo e-mailem zaslaným na adresu: stor@fiera-italia.com.

  19.    MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ A ORGÁN DOHLEDU

  19.1. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů, pokud je Zákazníkem Spotřebitel, je:

  Česká obchodní inspekce

  Štěpánská 567/15

  120 00 Praha 2 – Nové Město

  webové stránky: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  19.2. Dozor nad činností Prodávajícího vykonávají a lze se na tyto orgány obrátit se stížností:

  a)  ohledně dodržování povinností stanovených k ochraně Spotřebitele:

  Česká obchodní inspekce

  Štěpánská 567/15

  120 00 Praha 2 – Nové Město

  b)  v oblasti obchodu a služeb:

       Úřad Městské části Praha 1, Živnostenský odbor

       Vodičkova 18

  115 68 Praha 1 – Nové Město

  20.    KONTAKTY

  20.1. Zákazníci mohou Prodávajícího kontaktovat písemně, telefonicky či emailem na níže uvedených adresách:

  MAC group s.r.o.

  Štěpánská 704/61

  110 00 Praha 1 – Nové Město

  Česká republika

  telefon:+420 774 440 908

  telefon: +420 774 441 016

  email: stor@fiera-italia.com

  20.2. Zákazníci mohou Prodávajícího též kontaktovat osobně v Prodejně na adrese uvedené v článku 2 písm. g) těchto VOP.

          

  21.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  21.1.Vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem se v otázkách těmito VOP neupravených řídí právem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  21.2. Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. Pro jednotlivé Kupní smlouvy platí VOP ve znění účinném ke dni uzavření jednotlivé Kupní smlouvy.

  21.3. Tyto VOP jsou platné a účinné od 25.05.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí.

  V Praze dne _25.05.2018

  O FIERA ITALIA

  INFORMACE

  SLEDUJTE NÁS

  Doručení zdarma
  paypal icons
  Přihlaste se do newsletteru